KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
Optimum Nieruchomości s.c. Agnieszka Trzoska, Mirosława Kościelna ul. Pomorska 60/1, 85-051 Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Z AD można się skontaktować:
  • poprzez adres e-mail: biuro@optimum.bydgoszcz.pl
  • telefonicznie pod numerem: + 48 690999178
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą:
  1. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia 2016/679).
Okres, przez który będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą:
  1. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,
  2. przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
  3. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. usługi księgowe)
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.